Contact

Ik neem geen nieuwe zaken aan. Graag verwijs ik u naar SBD advocaten, tel. 053-4800648.

mr. Marieke Kieft

KvK 08222913

BTW NL001944779B33

 

Ik ben lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070-3353535, www.advocatenorde.nl. Natuurlijk heb ik een passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Waarneming

Vanaf 1 juni 2023 ben ik voor onbeperkte tijd afwezig. Ik ben zeer beperkt telefonisch en/of via e-mail bereikbaar.

Vanwege mijn afwezigheid treedt als waarnemer op mevrouw mr. A. Bovenmars, SBD Advocaten, tel. 053-4800648. 

Klachtenregeling

Hebt u een klacht? Vertel het me! Samen gaan we in gesprek en hopelijk komen we tot een oplossing, eventueel met behulp van een collega die als externe klachtenfunctionaris optreedt, mevrouw mr. I. Belshof, tel. 0628995460. 

Hieronder leest u mijn formele klachtenregeling: 

Artikel 1: begripsbepalingen

In de kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht; iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder dienst verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, biet zijnde een als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager; de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris; de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

 Artikel 2: toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen advocaat en de cliënt.
 2. De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3: doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van een goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4: informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. De advocaat heeft in de klachtenregeling opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan mevrouw mr. I. Belshof. 

Artikel 5: interne klachtenprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. M. Kieft, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris neemt kennis van de ingediende klacht en stelt klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. De advocaat tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijzing van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel van de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en de klachtenfunctionaris het oordeel van de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6: geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7: verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 3. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8: klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.