Kosten en privacy

Ik neem geen nieuwe zaken aan. Graag verwijs ik u naar SBD advocaten, tel. 053-4800648.

Wat kost een advocaat?

Tijdens een vrijblijvend en gratis intakegesprek bespreken we uw vragen. Samen bepalen we of bijstand van een advocaat noodzakelijk is en welke kosten daar aan verbonden zijn.

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, ook wel “advocaat van onvermogen”, “pro-deo advocaat”, of “toevoeging” genoemd. In dat geval betaalt u een eigen bijdrage en worden de verdere advocaatkosten door de overheid betaald. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org, vindt u hier meer informatie over en kunt u aan de hand van de voorwaarden inschatten of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. Natuurlijk kan ik u daarover ook informeren.

Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan betaalt u een vooraf afgesproken uurtarief, dat is opgebouwd uit een basisbedrag en btw. Geen ingewikkelde constructies, maar een duidelijk tarief. Op die manier komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Griffierecht en andere kosten

Meestal wordt door de rechtbank “griffierecht” in rekening gebracht voor het voeren van een procedure. De hoogte van het griffierecht hangt af van het soort zaak, het eventuele financieel belang van de zaak en de vraag of aan u gefinancierde rechtsbijstand is toegekend.

Ook aan het opvragen van informatie, bijvoorbeeld uittreksels van de gemeente, het inschakelen van een deurwaarder, getuigen, tolken etcetera kunnen kosten verbonden zijn.

Het spreekt voor zich dat u van te voren geïnformeerd wordt over alle kosten van uw zaak.

Derdengelden

Omdat ik niet beschik over een Stichting Beheer Derdengelden kan mijn kantoor geen derdengelden ontvangen. Eventuele betalingen dienen daarom altijd rechtstreeks aan de betreffende cliënt te worden voldaan.

Privacybeleid

Ik ga vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is. Met onderstaande regels wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht.

Persoonsgegevens

U kunt uw persoonsgegevens doorgeven tijdens een bezoek aan mijn kantoor,  telefonisch en/of per e-mail. Soms verkrijg ik gegevens van derde partijen, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen. Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een persoon, waaronder uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook uw geboortedatum, BSN nummer, huwelijksdatum en geboortedata van familieleden.  Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens.

Doeleinden

Ik verwerk de persoonsgegevens voor de uitvoering van de dienstverlening. Zonder uw persoonsgegevens te verwerken is het voor mij niet mogelijk juridische dienstverlening voor u uit te voeren of contact met u te onderhouden.

Uw persoonsgegevens verwerk ik onder meer voor de volgende doeleinden en op de gronden, die zijn opgenomen in artikel 6 van de AVG:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
  • innen van declaraties
  • advisering, bemiddeling en verwijzing
  • voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen
  • na verkregen toestemming van betrokkene(n)

Gegevens die ik niet nodig heb voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden zullen niet worden verwerkt.

Beveiliging

Mijn kantoor beveiligt uw persoonsgegevens door meerdere technische en organisatorische maatregelen, zoals door middel van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden. Uw gegevens worden alleen met derde partijen gedeeld als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening, zoals bijvoorbeeld in geval van waarneming of tijdens het voeren van overleg met wederpartijen of het voeren van procedures. Met een derde partij die namens mij en in mijn opdracht gegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten, tenzij zij zelf verwerkersverantwoordelijke zijn zodat zij zelfstandig moeten voldoen aan de verplichtingen uit de AVG.

Andere websites

Mijn website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Ik ben niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Ik raad u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Termijn

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn.

Uw rechten en vragen

Ik vind het belangrijk dat u begrijpt welke gegevens worden verwerkt, waarom dat gebeurt en op welke manier uw privacy is gewaarborgd. Aarzelt u daarom niet om contact op te nemen als u vragen hebt naar aanleiding van deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze kunt u per e-mail sturen naar mail@mariekekieft.nl.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Om misbruik te voorkomen zal ik u in dat geval vragen om u adequaat te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u een overzicht van uw persoonsgegevens.

Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

GEGEVENSVERWERKER

De gegevensverwerker als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving is: Marieke Kieft, gevestigd te Enschede aan het adres Piet Heinstraat 12, 7511 JE Enschede.

Cookies

Ik houd zo min mogelijk gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links.  Ik heb geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.